Georgia Milestones Testing Information

2024 Testing Schedule

Tuesday,  April 30 - Grades 3-5 ELA Sec. 1

Wednesday, May 1 - Grades 3-5 ELA Sec. 2

Thursday, May 2 - Grades 3-5 ELA Sec. 3

Tuesday, May 7 - Grades 3-5 Math Sec. 1

Wednesday, May 8 - Grades 3-5 Math Sec. 2

Thursday May 9 - Grade 5 Science Sec. 1 and Sec. 2